اکتیویت گیم

بازی هاید

بازی هاید

ترکیبی از ماجراجویی و هیجان در بازی هاید. بازیکنی برنده است که اعداد بیشتری را پیدا کرده و در زمان هاید بی حرکت باشد