اکتیویت گیم

بازی گرید

بازی گرید

بازی گرید از جمله پر تحرک ترین بازی های مجموعه اکتیوگیم می باشد که بازیکن مطابق با قوانین بازی باید روی خانه های رنگی با ریتم خاص حرکت کند